Сделки с недвижими имоти

Сделки за покупки на поземлени имоти и апартаменти, включително доверителни сделки, както и вписване в Поземления регистър на имотите в Австрия, изготвяне и правен преглед на договори за наем, договори за аренда, договори, сключени директно със строителни предприемачи, както и процедури за проверка на допустимия наем и последващото възстановяване на надплатения наем. Освен това ние съветваме и представляваме в правно отношение собственици на частни и публичноправни сгради, строителни предприемачи и др. както при предявяването на техните искове във връзка със строителни щети и обезщетения, така и при подадени искове срещу тях. Ние представляваме както физически лица, така и архитекти, строителни инженери и проектанти при предявяване на искове за незаплатен хонорар и авторски права, поемаме тяхната защита при предявени срещу тях искове за обезщетение за нанесени вреди във връзка с тяхната професионална дейност.