Семейно и наследствено право

Нашите услуги включват всички процедури по оформянe на наследството, съставяне на договори за делба на наследство и тяхното вписване в поземления регистър, както и регламентиране на попечителството и правото на контакт, защита от насилие и ограничителни заповеди.